Wykryliśmy, że korzystasz z przestarzałej przeglądarki internetowej Internet Explorer 11

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie sklepu, użyj Google Chrome lub Mozilla Firefox

Regulamin

§1
Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem Sklepu i sprzedającym jest: MAMALU s.c., z siedzibą w ul. Mieczysława Karłowicza 13/5, 40-145 Katowice, NIP: 6342963704, REGON 383718396.
 2. Sklep internetowy dalej „Sklep” prowadzi sprzedaż detaliczną internetową, na podstawie niniejszego Regulaminu dalej „Regulamin”. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówień jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§2
Składanie zamówień

 1. Zamówienie w Sklepie można składać wyłącznie za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, bezpośrednio lub po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w serwisie Sklepu (Sklep nie realizuje zamówień składanych w formie e-mailowej). Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.
 2. Klient, który zdecyduje zarejestrować się na stronie sklepu zostanie o takim fakcie poinformowany stosowną informacją wysłaną na adres e-mailowy podany podczas rejestracji i zakładania konta klienta. Klient zarejestrowany może na stronie Sklepu, po zalogowaniu, w zakładce moje zamówienia sprawdzać kolejne etapy realizacji złożonego zamówienia, a przy kolejnych zakupach nie musi wprowadzać swoich danych. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich modyfikacji oraz usunięcia zgodnie z zasadami RODO (ochrona prywatności szczegółowo opisana w §7 Regulaminu)
 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
  1. podanie przez Klienta danych pozwalających na prawidłową weryfikację Klienta i odbiorcy towaru, prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i zaakceptowanie regulaminu Sklepu.
  2. wnikliwe zapoznanie się z opisem produktu, zawierającym ważne informacje dotyczące charakterystyki danego produktu, ceny, jego przeznaczenia, sposobu i terminów realizacji zamówień.
  3. złożenie i zatwierdzenie zamówienia oraz dokonanie zapłaty za towar.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wpływu na konto Sklepu zapłaty za zamówiony towar przez Klienta. Po otrzymaniu zapłaty na konto Sklepu zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

§3
Płatności

 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia i wysyłki (wydania) towaru jest stwierdzenie przez Sklep wpływu na konto zapłaty za towar (+ wysyłkę towaru).
 2. Płatności za towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich.
 3. Sklep nie wysyła przesyłek za pobraniem i nie przyjmuje płatności za zaliczeniem pocztowym.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

  Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§4
Czas realizacji zamówienia

 1. W celu zapewnienia jak najkrótszego terminu realizacji zamówienia, za zamówiony towar Klient powinien zapłacić niezwłocznie po złożeniu zamówienia przelewem bankowym wraz z podaniem numeru zamówienia i nazwiska zamawiającego lub nazwy firmy.
 2. Sposób i koszt wysyłki zamówionego towaru wybiera i pokrywa Klient. Sklep realizuje dostawy wyłącznie na terytorium RP za pomocą firm kurierskich i Poczty Polskiej, możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. Klient wybierając sposób realizacji wysyłki decyduje o terminie dostarczenia zamówionych winiet (Sklep rekomenduje realizację zamówień za pośrednictwem firm kurierskich).
 3. Zamówione winiety wysyłane są najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu pełnej wpłaty za towar i przesyłkę na koncie Sklepu. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon*, wysyłane wraz z zamówieniem. Jeżeli termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, Sklep zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia i w takim wypadku zwrotu wpłaconej należności za zamówienie na rachunek Klienta.
  * Dokumenty te (faktura zakupu lub paragon) stanowi dowód zakupu lub podstawę do uzyskania reklamacji lub zwrotu §5.
 4. Sklep nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie winiet w przypadku podania nieprawidłowego adresu wysyłki oraz nie bierze odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie towaru w przypadku, kiedy czas od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu do daty wyjazdu Klienta był zbyt krótki i Klient nie otrzymał ich na czas.
 5. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest w obecności kuriera lub pracownika poczty do sprawdzenia jej zawartości zgodnie ze złożonym zamówieniem. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru.
 6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany w zamówieniu. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, w trakcie składania Zamówienia wpisuje odpowiednią informację w pole "Uwagi: Faktura papierowa" lub składa taką dyspozycję w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Mateusz Witoszek Grevit, ul. Gen. Sikorskiego 19, 43-211 Piasek.

§5
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zawartości lub terminu dostarczenia przesyłki należy składać do 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Podstawą przyjęcia reklamacji będzie przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru oraz wypełnienie i przesłanie formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia w obecności kuriera lub pracownika Poczty.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności (może dotyczyć przypadku kiedy Sklep oznaczył winietę niezgodnie z zamówieniem złożonym przez klienta). Jeśli zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo - zgodnie z danymi podanymi przez Klienta - zakupione winiety nie podlegają zwrotowi.
 4. Do złożonej przez Klienta reklamacji Sklep ustosunkowuje się w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu nienaruszonych i nieużywanych winiet wraz z opisem niezgodności. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii biegłych, bądź dostawcy winiet, termin do ustosunkowania się Sklepu do reklamacji ulega wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klienta, przysługuje mu prawo zwrotu kosztów winiet wraz z kosztami przesyłki lub możliwość otrzymania nowych winiet w zależności od wzajemnych ustaleń; koszty usunięcia niezgodności oraz koszty dostaw ponosi w takim przypadku Sklep.

§6
Regulacje odstąpienia od umowy

 1. Biorąc pod uwagę fakt, że winiety są towarem dedykowanym z wyznaczoną datą ważności i ponadto towarem ścisłego zarachowania – zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości zwrotu zakupionych winiet.
 2. Jedynym możliwym odstępstwem od zasady opisanej w punkcie 1 jest otrzymanie przez Klienta winiet, które zostały błędnie oznaczone, wyłącznie z winy Sklepu.
 3. Brak wpływu całości zapłaty na konto Sklepu, w terminie 7 dni od daty maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia przez Sklep i konieczność złożenia kolejnego zamówienia przez Klienta. Ewentualny wpływ środków po anulowaniu zamówienia przez Sklep może zostać zaliczony na poczet kolejnego zamówienia lub środki zostaną zwrócone w całości Klientowi.
 4. W przypadku wybrania opcji zapłaty i odbioru osobistego zamówionych winiet w siedzibie firmy - nie odebranie zamówionych winiet w terminie 3 dni od daty maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia i konieczność złożenia kolejnego zamówienia przez Klienta.

§7
Zasady przetwarzania danych i ochrona prywatności

 1. Dane osobowe Sklep otrzymuje od Klienta podczas skłania zamówienia oraz w związku z przeprowadzanymi transakcjami i korespondencją. Przetwarzane są w celach do których Klient wyraził zgodę.
 2. W celu poprawnego wykonania usługi Sklep może wymagać od Klienta następujących danych niezbędnych do realizjacji i prawidłowej obsługi zamówień:
  osoba fizyczna: Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe do wysyłki, numer konta bankowego, adres IP,
  firma: Imię i Nazwisko osoby zamawiającej, pełna nazwa firmy, NIP, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe do wysyłki, numer konta bankowego, dane osoby upoważnionej do kontaktu, adres IP.
 3. Podczas zakładania nowego konta przez Klienta w Sklepie tanie-winiety.pl, wymagane jest dodatkowe podanie hasło dostępu do konta - administratorem konta jest Sklep. Klient podaje swoje dane na zasadach dobrowolności.
  Nie podanie przez Klienta danych niezbędnych do zapewnienia prawidłowości realizacji zamówienia - spowoduje odmowę jego realizacji zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 4. Sklep może wymagać od Klienta podania innych danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia zgodnie z prawem (np. ze względów rachunkowych).
 5. Klient odpowiada za podanie nieprawdzinych danych osobowych.
 6. Dane Klientów Sklepu, w ramach naszych usług, przetwarzane są w oparciu o podstawy prawne przewidziane przez RODO i w celach przewidzianych przez podstawy prawne RODO.
 7. Dane Klientów Sklepu są chronione zgodnie z RODO. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania. Zgodnie z RODO respektujemy prawo Klienta do usunięcia danych (zapomnienia).
 8. Dane naszych Klientów Sklepu przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  1. w przypadku udzielenia zgody - do momentu wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania, cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze Strony Klienta ograniczających tę zgodę,
  2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania, m.in. w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, wykonania obowiązków prawnych
  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora lub podstawy związane z realizacją obowiązków prawnych - do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 9. Dane nie są przechowywane bezterminowo.
 10. Sklep przetwarza i przechowuje dane tylko w takim celu i obszarze, w jakim zostały zebrane oraz otrzymane przez Klienta.
 11. Klient ma prawo zmienić nieaktualne lub błędne dane po zalogowaniu się na strone Sklepu lub w oparciu o korespondencję ze Sklepem.
 12. Klient ma prawo do usunięcia przez Sklep konta, danych powstałych w związku z realizacją zamówienia oraz wszelkiej korespondencji z zastrzeżeniem zachowania okresu przechowania danych zgodnie z §7 pkt 5.
  Dane zostaną usunięte w oparciu o wyrażoną na piśmie prośbę Klienta przekazaną na adres mailowy Sklepu: tech.mamalu@gmail.com lub na adres, ul. Gen. Sikorskiego 19, 43-211 Piasek.
 13. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu świadczącym usługi:
  1. techniczne m.in. odpowiedzialnych za działanie systemu internetowego, przechowywanie danych, utrzymanie systemów informatycznych,
  2. księgowe i rachunkowe,
  3. marketinkowe, doradcze i konsultacyjne,
  4. firmy kurierskie i przewozowe.
  5. Współpraca i przekazywanie danych jest realizowana w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowości realizacji zamówień oraz rozliczeń z instytucjami publicznymi (np. Urząd Skarbowy)
 14. Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umów zawartych pomiędzy Sklepem a podmiotami trzecimi w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowości realizacji zamówień przy zachowaniu bezpieczeństwa przekazywania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

§8
Postanowienia dodatkowe

 1. Oferta i informacje handlowe znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
 2. Ewentualne spory dotyczące zamówień winiet w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku nie doprowadzenia do porozumienia pomiędzy stronami, sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich spraw jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu i zasad zakupów w Sklepie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, które wejdą w życie z chwilą ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl