Regulamin

§1
Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem Sklepu i sprzedającym jest: Mateusz Witoszek Grevit, z siedzibą w 43-211 Piasek, ul. Gen. Sikorskiego 19, NIP: 6381686350.
 2. Sklep internetowy dalej „Sklep” prowadzi sprzedaż detaliczną internetową, na podstawie niniejszego Regulaminu dalej „Regulamin”. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówień jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§2
Składanie zamówień

 1. Zamówienie w Sklepie można składać wyłącznie za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, bezpośrednio lub po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w serwisie Sklepu (Sklep nie realizuje zamówień składanych w formie e-mailowej). Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.
 2. Klient, który zdecyduje zarejestrować się na stronie sklepu zostanie o takim fakcie poinformowany stosowną informacją wysłaną na adres e-mailowy podany podczas rejestracji i zakładania konta klienta. Klient zarejestrowany może na stronie Sklepu, po zalogowaniu, w zakładce moje zamówienia sprawdzać kolejne etapy realizacji złożonego zamówienia, a przy kolejnych zakupach nie musi wprowadzać swoich danych. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich modyfikacji oraz usunięcia zgodnie z zasadami RODO (ochrona prywatności szczegółowo opisana w §7 Regulaminu)
 3. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest:
  1. podanie przez Klienta danych pozwalających na prawidłową weryfikację Klienta i odbiorcy towaru, prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i zaakceptowanie regulaminu Sklepu.
  2. wnikliwe zapoznanie się z opisem produktu, zawierającym ważne informacje dotyczące charakterystyki danego produktu, ceny, jego przeznaczenia, sposobu i terminów realizacji zamówień.
  3. złożenie i zatwierdzenie zamówienia oraz dokonanie zapłaty za towar.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wpływu na konto Sklepu zapłaty za zamówiony towar przez Klienta. Po otrzymaniu zapłaty na konto Sklepu zamówienie zostaje przekazane do realizacji.

§3
Płatności

 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia i wysyłki (wydania) towaru jest stwierdzenie przez Sklep wpływu na konto zapłaty za towar (+ wysyłkę towaru).
 2. Płatności za towar można dokonywać wyłącznie w złotych polskich.
 3. Sklep nie wysyła przesyłek za pobraniem i nie przyjmuje płatności za zaliczeniem pocztowym.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§4
Wysyłka winiet

 1. W celu zapewnienia jak najkrótszego terminu realizacji zamówienia, za zamówiony towar Klient powinien zapłacić niezwłocznie po złożeniu zamówienia przelewem bankowym wraz z podaniem numeru zamówienia i nazwiska zamawiającego lub nazwy firmy.
 2. Sposób i koszt wysyłki zamówionego towaru wybiera i pokrywa Klient. Sklep realizuje dostawy wyłącznie na terytorium RP za pomocą firm kurierskich i Poczty Polskiej, możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie firmy po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru. Klient wybierając sposób realizacji wysyłki decyduje o terminie dostarczenia zamówionych winiet (Sklep rekomenduje realizację zamówień za pośrednictwem firm kurierskich).
 3. Zamówione winiety wysyłane są najpóźniej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu pełnej wpłaty za towar i przesyłkę na koncie Sklepu. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon*, wysyłane wraz z zamówieniem. Jeżeli termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, Sklep zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia i w takim wypadku zwrotu wpłaconej należności za zamówienie na rachunek Klienta.
  * Dokumenty te (faktura zakupu lub paragon) stanowi dowód zakupu lub podstawę do uzyskania reklamacji lub zwrotu §5.
 4. Sklep nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie winiet w przypadku podania nieprawidłowego adresu wysyłki oraz nie bierze odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie towaru w przypadku, kiedy czas od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu do daty wyjazdu Klienta był zbyt krótki i Klient nie otrzymał ich na czas.
 5. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest w obecności kuriera lub pracownika poczty do sprawdzenia jej zawartości zgodnie ze złożonym zamówieniem. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru.

§5
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zawartości lub terminu dostarczenia przesyłki należy składać do 7 dni od daty otrzymania przesyłki. Podstawą przyjęcia reklamacji będzie przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru oraz wypełnienie i przesłanie formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia w obecności kuriera lub pracownika Poczty.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności (może dotyczyć przypadku kiedy Sklep oznaczył winietę niezgodnie z zamówieniem złożonym przez klienta). Jeśli zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo - zgodnie z danymi podanymi przez Klienta - zakupione winiety nie podlegają zwrotowi.
 4. Do złożonej przez Klienta reklamacji Sklep ustosunkowuje się w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu nienaruszonych i nieużywanych winiet wraz z opisem niezgodności. W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii biegłych, bądź dostawcy winiet, termin do ustosunkowania się Sklepu do reklamacji ulega wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klienta, przysługuje mu prawo zwrotu kosztów winiet wraz z kosztami przesyłki lub możliwość otrzymania nowych winiet w zależności od wzajemnych ustaleń; koszty usunięcia niezgodności oraz koszty dostaw ponosi w takim przypadku Sklep.

§6
Regulacje odstąpienia od umowy

 1. Biorąc pod uwagę fakt, że winiety są towarem dedykowanym z wyznaczoną datą ważności i ponadto towarem ścisłego zarachowania – zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości zwrotu zakupionych winiet.
 2. Jedynym możliwym odstępstwem od zasady opisanej w punkcie 1 jest otrzymanie przez Klienta winiet, które zostały błędnie oznaczone, wyłącznie z winy Sklepu.
 3. Brak wpływu całości zapłaty na konto Sklepu, w terminie 7 dni od daty maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia przez Sklep i konieczność złożenia kolejnego zamówienia przez Klienta. Ewentualny wpływ środków po anulowaniu zamówienia przez Sklep może zostać zaliczony na poczet kolejnego zamówienia lub środki zostaną zwrócone w całości Klientowi.
 4. W przypadku wybrania opcji zapłaty i odbioru osobistego zamówionych winiet w siedzibie firmy - nie odebranie zamówionych winiet w terminie 3 dni od daty maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia i konieczność złożenia kolejnego zamówienia przez Klienta.

§7
Zasady przetwarzania danych i ochrona prywatności

 1. Dane osobowe Sklep otrzymuje od Klienta podczas skłania zamówienia oraz w związku z przeprowadzanymi transakcjami i korespondencją. Przetwarzane są w celach do których Klient wyraził zgodę.
 2. W celu poprawnego wykonania usługi Sklep może wymagać od Klienta następujących danych niezbędnych do realizjacji i prawidłowej obsługi zamówień:
  osoba fizyczna: Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe do wysyłki, numer konta bankowego, adres IP,
  firma: Imię i Nazwisko osoby zamawiającej, pełna nazwa firmy, NIP, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe do wysyłki, numer konta bankowego, dane osoby upoważnionej do kontaktu, adres IP.
 3. Podczas zakładania nowego konta przez Klienta w Sklepie tanie-winiety.pl, wymagane jest dodatkowe podanie hasło dostępu do konta - administratorem konta jest Sklep. Klient podaje swoje dane na zasadach dobrowolności.
  Nie podanie przez Klienta danych niezbędnych do zapewnienia prawidłowości realizacji zamówienia - spowoduje odmowę jego realizacji zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 4. Sklep może wymagać od Klienta podania innych danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania zamówienia zgodnie z prawem (np. ze względów rachunkowych).
 5. Klient odpowiada za podanie nieprawdzinych danych osobowych.
 6. Dane Klientów Sklepu, w ramach naszych usług, przetwarzane są w oparciu o podstawy prawne przewidziane przez RODO i w celach przewidzianych przez podstawy prawne RODO.
 7. Dane Klientów Sklepu są chronione zgodnie z RODO. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania. Zgodnie z RODO respektujemy prawo Klienta do usunięcia danych (zapomnienia).
 8. Dane naszych Klientów Sklepu przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  1. w przypadku udzielenia zgody - do momentu wniesienia pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania, cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze Strony Klienta ograniczających tę zgodę,
  2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy przez czas jej wykonywania, m.in. w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, wykonania obowiązków prawnych
  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora lub podstawy związane z realizacją obowiązków prawnych - do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 9. Dane nie są przechowywane bezterminowo.
 10. Sklep przetwarza i przechowuje dane tylko w takim celu i obszarze, w jakim zostały zebrane oraz otrzymane przez Klienta.
 11. Klient ma prawo zmienić nieaktualne lub błędne dane po zalogowaniu się na strone Sklepu lub w oparciu o korespondencję ze Sklepem.
 12. Klient ma prawo do usunięcia przez Sklep konta, danych powstałych w związku z realizacją zamówienia oraz wszelkiej korespondencji z zastrzeżeniem zachowania okresu przechowania danych zgodnie z §7 pkt 5.
  Dane zostaną usunięte w oparciu o wyrażoną na piśmie prośbę Klienta przekazaną na adres mailowy Sklepu: tech.mamalu@gmail.com lub na adres, ul. Gen. Sikorskiego 19, 43-211 Piasek.
 13. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu świadczącym usługi:
  1. techniczne m.in. odpowiedzialnych za działanie systemu internetowego, przechowywanie danych, utrzymanie systemów informatycznych,
  2. księgowe i rachunkowe,
  3. marketinkowe, doradcze i konsultacyjne,
  4. firmy kurierskie i przewozowe.
  5. Współpraca i przekazywanie danych jest realizowana w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowości realizacji zamówień oraz rozliczeń z instytucjami publicznymi (np. Urząd Skarbowy)
 14. Przekazanie danych osobowych następuje na podstawie umów zawartych pomiędzy Sklepem a podmiotami trzecimi w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowości realizacji zamówień przy zachowaniu bezpieczeństwa przekazywania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

§8
Postanowienia dodatkowe

 1. Oferta i informacje handlowe znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
 2. Ewentualne spory dotyczące zamówień winiet w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku nie doprowadzenia do porozumienia pomiędzy stronami, sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich spraw jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu i zasad zakupów w Sklepie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, które wejdą w życie z chwilą ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl